Finantsjuhtimise funktsionaalsused

Pearaamat

Pearaamat on ettevõtte äritegevuse raamatupidamiskannete haldamise olulisim vahend, võimaldades kasutada nii väga lihtsat kontostruktuuri rakendavat kui ka paljusid konteeringutasemeid (nt. kulukohad, projektid jne.) omavat laiendatud arvestust.
Tegelikke, eelarvestatud ja simuleeritud andmeid saab hallata soovitud valuutas ning koostada aruandlust iga raamatupidamisperioodi ja aasta kohta.

Pearaamat sisaldab valuutade triangulatsiooni tuge ning on seega valmis kõigiks uuteks suundadeks euroarveldustes, aruandluses, pangakontode täpsustamises ja mitmetele kontodele/konteeringutasemetele ning perioodidele sooritatavates kombineeritud ja automaatjagamistes.

Lisaks tavapärastele pearaamatu funktsioonidele sisaldavad iScala Finantsid järgmisi tegevusi:

Konsolideerimine (perioodiline ja pidev)

Tegevus võimaldab kasutajatel automaatselt hallata mitut raamatupidamiskannete koopiat, mis on vajadusel eri valuutas, eri raamatupidamiseeskirjade (GAAP) järgi ja eri raamatupidamisperioodidele või -aastatele jagatud või mõnes nimetatud kolme variandi kombinatsioonis.

Rahavoogude planeerimine

Tegevust kasutades on on võimalik saada täielik ülevaade ettevõtte rahavoogudest ning näha, kuidas mõjutavad rahavoogusid reskontrote, müügi- ja ostuarvete, projektide ja hoolduslepingute ning maksude tulevased maksed.

Sularahaarvestus

Tegevus võimaldab hallata ettevõtte sularahasündmusi nii kohalikus kui muudes valuutades, luua nõuetele vastavaid kassadokumente ja -ordereid ning salvestada makseinformatsiooni alusel müügi- ja ostuarved ning uuendada automaatselt pearaamatu.

Müügireskontro (müügivõlakontod)

Müügireskontrot kasutatakse klientidele väljastatud arvete teabe ja muu klientidega seotud finantstegevuse kirjendamiseks. Tegevus sisaldab kliendiandmete faili hooldust, mis toimub kas iScala ettevõtte või üldise kliendiandmefaili kaudu, müügikäibemaksukäsitlust ja klientide saldojälgimist ning müügistatistikat (ABC-analüüs ja EL sisestatistika loomine).

Süsteem toetab avatud arvete tasumist nii otseste kui võlakirjamaksetena või hüvitusarvete sisestamine kaupade tagastamisel ja kahjutasu sissenõudel. Klientide makseid saab kirjendada konkreetse arve tasumisena või kliendi maksekoondina (perioodiline arveldus). Programm toetab ka krediidikontrolli, hoiatades kasutajat ületatud krediidilimiidi suhtes ning iScala Logistika kasutamisel määrata tarnekeelu.

Ostureskontro (ostuvõlakontod)

Ostureskontrot kasutatakse tarnijatelt saadud arvete jm. tarnijatega seotud finantstegevuse kirjendamiseks. Funktsioon sisaldab tarnijaandmete faili hooldust kas iScala ettevõtte või üldise tarnijaandmefaili kaudu, ostukäibemaksukäsitlust, makseprognoose, makseettepanekuid, saldoaruandeid (koos arvevaluuta ümberhindlusega) ning ABC-analüüsi sisaldavat ostustatistikat ja EL sisestatistikat.

Süsteem toetab avatud arvete tasumist nii otseste maksete kui ka võlakirjade ja hüvitusarvetega.

Automaatmaksed

Funktsioon võimaldab elektrooniliselt pangale maksekorraldusi edastada. iScala ostude automaatmaksetegevuses luuakse panka saadetav siirdefail, mis sisaldab saaja pangaandmeid ning sisestatud määratluse (nt. ostuarvete maksetähtaja) alusel arvutatavaid maksesummasid. Siirdefaile saab kirjeldada vastavalt pankade nõuetele. Makseandmeid saab edasiseks täpsustamiseks säilitada spetsiaalses maksereskontros.