Projektijuhtimise funktsionaalsused

Projektide defineerimine neljal tasemel

iScala Projektijuhtimise struktuur võimaldab projekte jagada neljale hierarhilisele tasemele:

  • põhiprojekt,
  • projekt,
  • alamprojekt ja
  • tegevus,

See võimaldab projekte jälgida kogu ulatuses, sõltumata nende eri osade iseloomust ja ajaskaalast, nt. eraldi käsitleda projekti materjale ning ajategevusi ja kaasatud inimressursse, komplekssete projektidega töötamisel aga luua eri eelarveid ning omada täielikku kontrolli alamprojektide üle. Projektitulusid on võimalik jälgida igas projektile kasutatavas valuutas, arveldused klientidega aga teostada eurodes.

Projekti sisestamisel määratletakse kõik projektile rakendatavad tingimused ja tähtajad (sh. projekti arveldusplaan ja hinnaarvutused) ning planeeritakse kaasnevad alamprojektid ja projektitegevused. Tegevused saab jagada aja-, kulu- ja materjalitegevusteks.

Projekte võib planeerida etapipõhiselt; projekti nõuetele vastavate oskuste ja kvalifikatsiooniga inimressurside valimisel on abiks põhjalik ressursiandmebaas.

Uute projektide sisestamise lihtsustamiseks saab iScala Projektijuhtimises luua hulgaliselt mudelprojekte. Mudelitele on võimalik sisestada alamprojektid, tegevusstruktuurid ja finantsmuutujad (nt. käibemaksumäärad) ning kasutatavad kuluarvutus- ja pooleliolevate tööde arvestusviisid, dokumenditüübid ning nende kasutusjärjestuse. Mudelile sisestatud andmeid on uue projekti sisestamisel lihtne kohandada.

Arveldusplaan

Arveldusplaan koosneb mitmest hinnaarvutusmudelist (perioodiline arveldus, kindel ja maksimumhind, korduvarveldus) ning projektitegevuste arveldusviisidest. Projekti saab arveldada ka sündmusepõhiselt, nt. projekti algus ja lõpp, etapipõhiselt või raporteeritud tundide ja valitud kuupäevade järgi. Ning loomulikult saab valida arve manuaalse väljastamise kuupäeva või määrata projektile perioodilise arvelduse (kord nädalas, kord kuus).

Arveldusplaane saab teha nii projekti- kui alamprojektitasemel.

Eelarved ja prognoosid

iScala Projektijuhtimine varustab kasutaja kõigi projekti planeerimiseks, eelarvestuseks, jälgimiseks ja tegelikuks kuluarvestuseks vajalike töövahenditega. Saate luua hulgaliselt eelarveid, võrrelda neid eelnevatega ning luua eelarveid kõigi projektitasemete jaoks, k.a. alamprojektid ja tegevustasemed. iScala Projektijuhtimine teavitab kasutajat kulude ületamisest ning projekti valmimisstaadiumist, võimaldades puuduste korral rakendada lisameetmeid.

Ressursside jaotamine ja tööload

iScala Projektijuhtimine toetab nii ettevõttesiseste kui alltöövõtu korras rakendatud ressursside projektidele jaotamist. Ressursside planeerimine ja hinnaarvestus toimub kasutaja poolt sisestatud andmete alusel, projekti käigus informeeritakse kasutajat vastavate aruannete ja ekraanivaadete abil projektile planeeritud ja tegelikult kasutatud ajahulgast.

Materjal

Nõutud materjali õigeaegse olemasolu tagamiseks on projektihalduse logistikategevused täielikult seotud iScala Hankeahela haldusega, mistõttu saate projektile materjali planeerimisel kasutada kogu iScala logistikafunktsionaalsust. Materjalihaldusega seotud projektitegevustest saab kohe siirduda ostutellimuste väljastamisse.

Kulutegevused

Kulutegevuste nagu üldkulude, lähetuskulude jm. aruandlus ja hinnaarvestus toimub projektikohaselt, analoogselt materjalihaldusega on võimalik ka kulutegevuste kaudu ostutellimusi väljastada.

Muud kulud

iSala Projektijuhtimine sisaldab tegevusi, mis võimaldavad leida teistes moodulites sisestatud projektijuhtimiskulusid ning neid kindlate projektidega siduda. Nt. Palgamoodulis sisestatud Teie poolt kliendi eest tasutud restoraniarve sidumine kindla projektiga.

Integreeritus

iScala Projektijuhtimise kasutamise eeltingimuseks on integreeritus iScala Finantsidega, kuid funktsionaalsuse poolt pakutavate võimaluste maksimaalseks rakendamiseks soovitatakse kasutada ka Materjalihalduse ja Müügitellimuse funktsioone. iScala Projektijuhtimine jagab ühist ressursifaili iScala Hoolduse juhtimise ja iScala Palgaga. Projektide lisaandmete säilitamiseks saab kasutada mitmeid eri projektitasemetega seotud kasutajaandmebaase.