Tootmise juhtimise funktsionaalsused

MPC põhiandmed

Tootmisprotsessi käigus saab kasutada toodete, tootestruktuuride, tootmisüksuste, töökalendrite, töövahendite ja marsruutide detailseid andmebaase.

Tegelik ja standardkulu

iScala Tootmise juhtimine toetab nii standardset kui tegelikku kuluarvutust kas partiijälgimise või FIFO( First-in Firstout)-meetodil. Tegelikud kulud seotakse tootmisüksustes rakendatava tööaja- ja töövahendite, palga- ja materjalikuludega ning võimalike kadudega praaktoodangu tõttu. Allhanketööde kasutamisel saab lisada ka allhankekulud.

Samaaegselt saab jälgida erinevust standardkulust ning koostada vastavaid raporteid, kaasates ka pooleliolevate tööde väärtuse.

Makroplaneerimine (MPS)

iScala makroplaneerimine on vajalik teiste Scala protsesside, nagu müügitellimused, lao tellimispunktid ja –reserv jne. poolt hetkel nõutava tootekoguse alusel tulevaste prognooskoguste leidmiseks.

Prognoositud nõudluse alusel luuakse MPS-s tootmisplaanid, misjärel saab kohe teostada võimsusarvutused, veendumaks, et tehase või koosteüksuse kasutatav võimsus lubab selliseid tootmisplaane täita.

Matejalivajaduse planeerimine (MRP)

Peale makroplaneeringu aktsepteerimist koostab programm materjalivajaduse planeeringu. MRP loob tootestruktuuride, marsruutide, tsükliaegade jms. eelnevalt defineeritud info alusel ostutellimusettepanekud (kui toorainekogused laos on ebapiisavad) ja tootmistellimusettepanekud.

Samuti luuakse kiirendamist, muutmist ja katkestamist vajavate tellimuste nimekiri. Ostutellimusettepanekute muutmine ostutellimusteks teostatakse tootmisega täielikult integreeritud iScala logistikaprotsessi osana.

Tellimuste planeerimine

Materjalivajaduse planeerimine on üks võimalus tootmistellimuste loomiseks. Muude variantidena on kasutusel korduvtellimuste loomine või tootmistellimuste loomine müügitellimuste alusel. Loodud tootmistellimused vabastatakse võimsuseplaneeringu loomiseks või viiakse ootele tööjärjekorda ning vabastatakse hiljem vastavalt nõudlusele ja kasutatavale võimsusele.

Võimsuse/koormatuse planeerimine ja kontroll töökohatasemel

Tegevused aitavad töötajatel operatiivselt tegutseda, kui ilmneb koormatus- või ressursidefitsiite ning tootmist olemasolevate tootmisüksuste vahel ümber korraldada. Tootmisüksustes töötavad töölised saavad kontrollida oma tootmisplaane ning jälgida võimalikke päevaplaanide muutmisi reaalajas.

Vaba võimsuse planeerimine (graafiline)

Lihtsama tootmisliini puhul saab tootmistellimused käsitsi tootmisüksustele jaotada, kasutades iScala graafilist võimsusereserveeringut, mis võimaldab müügitellimuse saamisel kohe reserveerida ka vastava tootmismahu, millega tagatakse reaalsed tellimuse täitmis- ja tarneajad.

Samaaegselt on näha ka kõik eelnevalt tootmisse antud tootmistellimused, mistõttu on konfliktsituatsioonid välistatud ka MRP II ja graafilise võimsusplaneeringu kooskasutusel.

Konfiguraator

Tootestruktuur võib koosneda mitmetest varieeruvatest materjalidest ja koostevariantidest, millede vahel teostatakse valik alles kas müügihetkel või spetsifikatsiooni koostamisel. iScala konfiguraator abistab müüjaid ja spetsifikatsioone koostavaid insenere valikute tegemisel ning valitud materjali/komponentide reserveerimisel kas müügi- või tootmistellimusele.

Tootmisettevõtetele mõeldud integreeritud lahendused põhinevad teenusekesksel arhitektuuril (SOA)